Peacemaker — The WordPress Theme for Churches

Geschiedenis

Op 19 oktober 1919 werd in Laren de Chr. Gemengde zangvereniging “De Lofstem” opgericht. De aanzet tot deze oprichting kwam van de toenmalige predikant van de Herv. Gemeente in Laren Ds. Hoek. “Ofschoon hij zelf geen stem in ’t koorgezang kon paren, was toch zijn wens een christelijk zangkoor hier in Laren.” Aldus enkele regels uit het gedicht van G. Bielderman, een zeer bekende Larenaar van weleer, die ook veel voor De Lofstem heeft betekend. Dit gedicht maakte hij voor de viering van het 50 jarig bestaan van De Lofstem in 1959.
Zoals dat met de meeste verenigingen in oprichting gaat, had ook De Lofstem nogal wat startmoeilijkheden. De eerste zanguitvoering werd verzorgd door slechts negen leden. Bij deze negen was ook Anna Loman, die tot haar overlijden in 1982 bij De Lofstem actief is gebleven. Maar in de loop der jaren ging het steeds beter.
De grote animator achter De Lofstem was jarenlang het hoofd van de christelijke school meester Plomp, die vele jaren dirigent was. In de veertiger en vijftiger jaren telde het koor wel 80 leden. Veel leden kwamen voort uit de christelijke jongens- en meisjesvereniging. De Lofstem had vroeger ook een jeugdkoor, n.l. het Harpje. Dit koor mocht zich eveneens op een grote belangstelling verheugen.
In de zestiger en zeventiger jaren duikelde het ledenaantal van 80 naar 20, maar ook al was het aantal klein, er werd met veel enthousiasme gezongen.
In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam De Lofstem weer tot bloei door nieuwe leden aan te werven en het repertoire aan te passen met meer wereldlijke muziek. Door de vergrijzing die ook De Lofstem parten speelt staat het ledenaantal nu op 25, maar het is nog steeds een enthousiast koor die in 2019 haar 100 jarig bestaan hoopt te vieren!